Általános szerződési feltételek

Általános információk, részvételi feltételek

Weboldalunkon a Mozgásszervi Jógaterápia tanfolyam továbbképzésen való részvételi lehetőséget értékesítünk. A továbbképzésre való jelentkezésre a http://www.mozgasszervi-jogaterapia.hu/ weboldalon történt regisztrációt követően, online módon van lehetőség.

A weboldal használatával, illetőleg a weboldalon történő regisztrációval, valamint az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a tanfolyamra történő jelentkezési, lemondási, valamint a szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket, és annak minden pontjával egyetért.

A továbbképzésen való részvétel feltétele a betöltött 18. életév. A továbbképzést legalább 8 teljes árat fizető jelentkező esetén tartjuk meg. Amennyiben bármely továbbképzés a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg a továbbképzés megtartásához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi, illetve regisztrációs díjat a meghiúsulástól számított 30 napon belül visszafizetjük. Amennyiben  a tanfolyam online anyagához való hozzáféréseket kiküldtük, a résztvevő azt megkapta, de nem tud résztvenni a tanfolyamon, akkor lehetőség van egy következő MJT tanfolyamra átjelentkezni, vagy a tanfolyami díj 25%-át visszaigényelni.

A résztvevőket a jelentkezés elküldésének időpontja alapján regisztráljuk. A részvételi díjat határidőre be nem fizető jelentkezőket töröljük, így a szabad helyek száma – a jelentkezők törlésének függvényében – 72 órával a továbbképzés online részének kezdete előtt megnőhet. Maximális létszám: 12 fő.

Továbbképzések menete

Az online továbbképzés időtartama kb. 35 óra, a jelenléti képzés időtartama 2 nap (16 óra). A tanfolyamokra célszerű 20 perccel a kezdés előtt érkezni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a továbbképzés időtartamának meghosszabbítására.

A továbbképzéseket szakképzett előadók vezetik. A résztvevők az előadókhoz kérdéseket intézhetnek.

  • A tanfolyam elvégzése feljogosítja a végzett hallgatót Mozgásszervi Jógaterápia egyéni óra és csoportos MOZGÁSSZERVI JÓGA óra tartására. A tanfolyam elvégzése nem ad jógaoktatói és pilates oktatói végzettséget.
  • Amennyiben a hallgató nem tud részt venni a tanfolyam valamelyik napján, a hiányzó napot és a vizsgát pótolnia kell a következő tanfolyam alkalmával, és az oklevelet is ekkor kaphatja meg.

Jelentkezés, kapcsolattartás

Továbbképzéseinkre online, weboldalunkon keresztül lehet jelentkezni, egyénileg, illetve csoportosan (2 főtől). Nagyobb létszámú (minimum 6 fős) csoport jelentkezése esetén – annak érdekében, hogy a csoport tagjai ugyanazon időpontban megszervezett továbbképzésen, együttesen vehessenek részt – javasoljuk, hogy egyeztessen időpontot e-mailben, az alábbi címen:mozgasszervijoga@gmail.com Az egyes továbbképzésekre történő jelentkezéseket legkésőbb a regisztrációs díj befizetésétől számított 24 órán belül, a jelentkező által megadott e-mail címre küldött válaszlevélben igazoljuk vissza.

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az általuk megadott e-mail címen keresztül történik. A jelentkezők az általuk megadott e-mail cím megfelelőségéért, valamint saját e-mail szolgáltatásuk és e-mail postafiókjuk megfelelő működéséért felelősséggel tartoznak. A fentiek szerint a jelentkező által használt e-mail szolgáltatással és/vagy postafiókkal összefüggésben felmerülő hibákért vagy hiányosságokért a szervező felelősséget nem vállal.

Részvételi díjak

Továbbképzéseink ára tartalmazza az online tanfolyami anyagot, az előadók által vezetett elméleti oktatással egybekötött előadó által bemutatott gyakorlati oktatást, valamint a továbbképzésen való részvételt megerősítő regisztrációs díjat.

Regisztrációs díjak

A regisztrációs díj a terembérleti díj, a jegyzetek, valamint a továbbképzésen való részvételt igazoló oklevél és egyéb adminisztrációs költségek fedezésére szolgál.  Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Fizetés módja

Banki átutalás

Banki átutalás esetén a továbbképzésen való részvételt megerősítő regisztrációs díj beérkezési határideje legkésőbb 72 órával a jelentkezést követően esedékes. Kérjük, hogy az átutalást ennek megfelelően kezdeményezze. A határidő lejárta után a jelentkezést töröljük. Az online anyag hozzáféréséhez, és a jelenléti napokon való részvételhez a teljes tanfolyami díj utalással történő befizetése szükséges az online tanfolyam indulása napjáig. Az online tananyag ezt követően 3 napon belül válik hozzáférhetővé.

A banki átutaláshoz szükséges adatok:

  • Kedvezményezett neve: Tar-Ballai Éva
  • Kedvezményezett számlaszáma: OTP Bank 11773126-00014766

Kérjük, hogy az átutalás közleményébe írja be a nevét+MJT+ aktuális év és évszakot  (Jóga Virág MJT 2020 tavasz ).

Továbbképzés elmaradása

Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a továbbképzés esetleges elmaradásáról 24 órával a továbbképzés előtt e-mailben értesítjük a jelentkezőket, és felvesszük velük a kapcsolatot, új időpont egyeztetése végett. Amennyiben a jelentkező nem kíván másik továbbképzésen részt venni, az általa befizetett összeget 30 napon belül visszatérítjük.

Amennyiben  a tanfolyam online anyagához való hozzáféréseket kiküldtük, a résztvevő azt megkapta,  a tanfolyami díj 50%-át áll módunkban visszatéríteni.

 

Tanfolyam lemondása, a jelentkezők elállási joga

A résztvevők a továbbképzésre történő jelentkezést egy regisztrációs díj ellenében tehetik meg (mint szerződéskötés). Amennyiben résztvevő a tanfolyam online részének megkezdése előtti 21. napig lemondja a tanfolyamon történő részvételi szándékát, úgy szervező a regisztrációs díj 100%-át visszautalja.

A résztvevők az elállási/felmondási jog gyakorlását tartalmazó nyilatkozatukat az üzemeltető fentebb rögzített székhelycímére küldött postai küldeményben vagy a mozgasszervijoga@gmail.com címre megküldött e-mail üzenetben közölhetik, a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. Számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Az elállással/felmondással kapcsolatos bejelentésekre haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül válaszlevelet küldünk.

A jogszabályi határidőn belüli (jogszerű) elállás/felmondás esetén a résztvevő által befizetett regisztrációs díjat az elállásról/felmondásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, a résztvevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatérítjük.

Amennyiben a felmondás az online továbbképzés időpontját megelőző 1-7. napja közötti idősávban történik (azaz az online tanfolyamot megelező 7. napig bezárólag), úgy tanfolyamszervező jogosult a regisztrációs díj 100%-át megtartani. Azaz: résztvevő ilyen esetekben nem jogosult ezen regisztrációs díjat visszaigényelni. 

Amennyiben a felmondás az online tanfolyami anyag résztvevővel történő megosztása után történik, úgy tanfolyamszervező jogosult a tanfolyami díj 75%-át megtartani.

Amennyiben a résztvevő a továbbképzés jelenléti napjain valamilyen elhalaszthatatlan ok miatt nem tud részt venni, a részvétel elhalasztható egy későbbi időpontban meghirdetett következő továbbképzésig. Ha a meghirdetett következő továbbképzésen sincs lehetősége részt venni, akkor ezt írásos formában köteles a továbbképzés szervezője felé jelezni a következő tanfolyam megkezdése előtt 3 héttel, így külön kérésre a befizetett tanfolyami díj 25% -a 14 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha az írásos lemondás nem történik meg nem történik meg, a résztvevő az általa már befizetett összeget kötbérként elveszíti, figyelemmel arra a körülményre, hogy késedelmes lemondás a továbbképzés beosztásában és megszervezésében nehézségeket okozhat, más jelentkezők eleshetnek emiatt a részvétel lehetőségétől.

Amennyiben a továbbképzés jelenléti napjai elmaradnak az oktató betegsége vagy más okokból kifolyólag, és a hallgató nem kíván a következő meghirdetett oktatáson részt venni, a befizetett tanfolyami díj 25%-a 14 munkanapon belül visszautalásra kerül.

Felhívjuk ugyanakkor a résztvevők figyelmét, hogy a részvételi díj befizetésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanfolyam oktatója és szervezője a szerződés teljesítését (a résztvevőnek az egyes továbbképzésen történő beosztásával, beregisztrálásával) megkezdje. A részvételi díj befizetését e körben a résztvevő részéről a teljesítés megkezdésére irányuló kifejezett kérésként értékeljük.

A tanfolyamon készített fotók, videó anyagok és egyéb dokumentációk, valamint az azokhoz kapcsolódó, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok teljessége kizárólagosan a tanfolyamvezetőt illeti meg, melyet a tanfolyamvezető jogosult időbeli és földrajzi korlátozás nélkül, valamint a hasznosítás módjának és mértékének korlátozása nélkül felhasználni. Kizárólag a tanfolyamvezető a fentiek alapján jogosult sokszorosítani, számítógéppel vagy egyéb elektronikus adathordozóra átmásolni, tárolni, terjeszteni, abból nyilvános előadást tartani, a nyilvánossághoz sugárzással, weboldalon, hírlevélen, vagy másként közvetíteni, átdolgozni, és azt bármilyen eddig ismert reklámozási forma céljára felhasználni.

Csoportos jelentkezés esetén, amennyiben a jelentkező egyidejűleg több személy nevében és képviseletében jelent be részvételi szándékot, a jelentkezőt terheli a felelősség mindazon személyeknek a továbbképzésen való megjelenéséért, akiknek nevében és képviseletében a részvételi szándékot bejelentette.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a továbbképzésen való részvételi lehetőség névre szól, így az nem átruházható. Ha tehát Ön nem tud részt venni a továbbképzésen, melyre jelentkezett, úgy különös figyelmet fordítson a képzés időpontjának figyelembevételére.

Az elállás/felmondás jogának gyakorlására egyébiránt – a jelen általános szerződési feltételekben rögzítettek figyelembevételével – a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alábbi előírásai irányadóak. A jogszabály teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

„Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat
az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt”

Adatkezelés

Weboldalunk – a www.mozgasszervi-jogaterapia.hu, a továbbképzésre való jelentkezéshez a felhasználóknak regisztrálniuk kell az oldalon. A továbbképzésre való csoportos jelentkezés esetén a regisztrált felhasználótól harmadik személy(ek) személyes adatait is igényeljük. Ez esetben a regisztrált felhasználó a harmadik személyek személyes adatainak megadásával egyidejűleg – felelőssége tudatában – nyilatkozik arról is, hogy az érintett személyek részéről rendelkezik olyan meghatalmazással, amely őt ezen személyek személyes adatainak átadására, valamint a továbbképzésre való bejelentésére feljogosítja.

A weboldalunk használata (regisztráció, illetve továbbképzésre való jelentkezés) során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át.